Policy

Kvalitetspolicy  

För att vi ska kunna behålla våra kunders förtroende måste TYMC hålla en hög kvalitet i
alla delar av verksamheten. Vi ska ständigt sträva efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.

Nöjda kunder uppnår vi så effektivt som möjligt genom att ha kontroll över våra processer: från kundbehov till kundtillfredsställelse. Detta förutsätter att vi ser till att medarbetarna är kompetent och engagerad och att de är informerad om och följer de krav och anvisningar som anges i lagstiftning, kvalitetsledningssystem och ingångna avtal. Vårt kundfokus ger oss erfarenhet och kunskap för fortsatt kvalitetsutveckling.

Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa att alla arbetsuppgifter kan lösas med gott resultat och med korta ledtider. För att vi ska utvecklas och öka vår kompetens snabbare än våra konkurrenter måste alla på TYMC arbeta med ständiga förbättringar av sitt eget arbete – hos TYMC är kvalitet allas ansvar och en viktig del i vårt dagliga arbete.

Miljöpolicy 

TYMC strävar efter att minska vår inverkan på miljön. Miljöhänsyn ska genomsyra vårt arbete och kännetecknas av att vi väljer produkter och arbetsmetoder så att olägenhet eller skada för natur och person inte uppstår.

TYMC ska fokusera på förebyggande insatser för ett framgångsrikt miljöarbete i ständig utveckling. Vid transporter och inköp av produkter tas alltid miljöhänsyn. TYMC ska inte använda mer resurser än vad som är nödvändigt och mängden avfall ska minimeras.  Vi ska säkerställa att vi minst följer aktuell miljölagstiftning och att vi uppfyller alla övriga relevanta miljökrav från myndigheter och andra intressenter.

Miljöarbete och miljöhänsyn är del i företagets dagliga arbete och beaktas i varje beslut – på alla nivåer i organisationen. Miljöarbete angår alla och ska bygga på delaktighet från alla medarbetare. Kommunikation och utbildning kring miljöledningsarbetet inom organisationen bidrar till att göra medarbetare delaktiga med hög miljömedvetenhet.

Arbetsmiljöpolicy  

Vi på TYMC kompromissar aldrig med våra medarbetares eller kunders säkerhet. Vårt arbetsmiljöarbete ska kännetecknas av ett ständigt förbättringsarbete där målet är att skapa en sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Introduktion av nyanställd, individuell uppföljning och kompetensutveckling är viktiga komponenter.

Verksamheten ska fokusera på förebyggande insatser för att förhindra olyckor och ohälsa. Arbetsmiljön ska utformas ur ett helhetsperspektiv och anpassas efter medarbetarnas olika behov och förutsättningar.

Vi ska förvissa oss om att vi minst följer aktuell arbetsmiljölagstiftning och att vi uppfyller alla övriga relevanta arbetsmiljökrav från myndigheter och andra intressenter.

Arbetsmiljöarbete ska ingå som en integrerad del i företagets dagliga arbete och beaktas i varje beslut och på alla nivåer i organisationen. Arbetsmiljöarbete angår alla och ska bygga på delaktighet från alla medarbetare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar